ETON PODLAHY - e-shop - kusové koberce, originální koberce, rohožky a fotokoberce

ETON PODLAHY - e-shop - kusové koberce, originální koberce, rohožky a fotokoberce

 kontakt | reference

ETON PODLAHY  

GDPR

 
POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Obchodní společnost ETON s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Nádražní 425, Krásno nad Bečvou,
IČ: 26835215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddil C, vložka 40130 (dále jen "správce") tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb. 
 
Osobní údaje
Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:
- jméno a příjmení, název společnosti
- adresa
- telefonní číslo
- e-mail
- v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen "osobní údaje")
 
Účel zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
 
Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům čínným v trestním řízení. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům: 
- přepravní službě pro účely dopravy zboží dle objednávky (pro tyto účely budou přepravní službě poskytnuty: jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a email)
Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů. 
 
Povinnost poskytnout osobní údaje
Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.
 
Doba zpracování
Osobní údaje mohou být správcem zpracovány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě. 
 
Poučení subjektu údajů
Společnost ETON s.r.o. informuje své zákazníky, že mají právo:
1. získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možné ji určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u úřadu. 
2. aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlednutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
3. aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají a správce má povinnosti osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. 
4. aby správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti správcem, zpracování je protiprávní a správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, avšak potřebují je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
5. aby správce na jajich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému správci
6. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u správce
7. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Ve Valašském Meziříčí dne 23.5.2018