ETON PODLAHY - e-shop - kusové koberce, originální koberce, rohožky a fotokoberce

ETON PODLAHY - e-shop - kusové koberce, originální koberce, rohožky a fotokoberce

 kontakt | reference

ETON PODLAHY  

Nákupní řád

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Obecná ustanovení
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a platí pro běžné obchodní vztahy. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou neplatné, není-li výslovně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího. 
 
§ 2 Předmětem kupní smlouvy jsou následující závazky smluvních stran:
 
a) na straně prodávajícího:
    - závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
    - závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených touto smlouvou
b) na straně kupujícího:
    - závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
    - závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu
 
Pro účely této smlouvy se zboží rozumí:
    - podlahové krytiny, interiérové dveře a zárubně a další zboží z nabídky prodávajícího
 
§ 3 Dodávka zboží
 
Dodávka zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:
 
1. Objednávka:
Zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky zaslané emailem.
 
2. Termín dodávky:
Termín dodávky bude upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím. 
 
3. Místo dodávky:
Prodávající dodá zboží na adresu kupujícího, kterou kupující uvedl jako adresu dodání.
 
4. Způsob dodávky a obal zboží:
Dodávky se standardně uskutečňují formou doručení přepravní službou TOPTRANS na území České republiky a Slovenska. Zboží bude zabaleno v obalech PVC či kartonu. 
 
5. Předání a převzetí zboží:
Povinnost předat zboží ze strany prodávajícího je splněna předáním zboží expediční službě.
 
§ 4 Kupní cena
 
Kupní cena je ze strany prodávajícího stanovena cenovou nabídkou. V ceně není zahrnuta montáž zboží.
 
§ 5 Způsob úhrady kupní ceny
 
Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové (proforma) faktury předem. Vzhledem k tomu, že jsou podlahové krytiny dodávány na míru (rozměr dle požadavku kupujícího), nelze zasílat zboží na dobírku. 
 
§ 6 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat, zda obal nevykazuje zjevné vady  poškození a pokud ano, je povinen toto poškození ihned reklamovat u řidiče dopravce. Dále je kupující povinen zkontrolovat obsah dodávky a v případě poškození toto do dvou dnů od převzetí zboží reklamovat u prodávajícího. Na pozdější reklamace poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel. 
 
§ 7 Vady zboží
 
Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 48 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.
 
§ 8 Obaly
 
Společnost ETON s.r.o. plní své povinnosti podle §13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem R00180013.
 
§ 9 Zvláštní ustanovení
 
Kupující bere na vědomí, že zboží je upravováno podle přání a potřeb kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.